Τους όρους αλλά και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ με τη μορφή του τελευταίου καταφυγίου, ανακοίνωσε χθες η ΡΑΕ η οποία και εξέδωσε σχετική γνωμοδότηση.

Η γνωμοδότηση αυτή περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο χρέωσης, την κατάταξη του πελάτη στο αντίστοιχο τιμολόγιο, την έκδοση των λογαριασμών καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή και του πελάτη αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους συνεχίζεται ή λύεται η σύμβαση.

Χρεώσεις

Όσον αφορά τις χρεώσεις, ο κάθε πελάτης κατατάσσεται από τη ΔΕΗ στο προβλεπόμενο τιμολόγιο (οικιακό, επαγγελματικό κλπ) και στη συνέχεια χρεώνεται για την ενέργεια που καταναλώνει. Ο λογαριασμός που εκδίδει το τελευταίο καταφύγιο περιλαμβάνει εκτός από την χρέωση της ενέργειας, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και τις Χρεώσεις υπέρ Τρίτων. Επίσης, βάσει των όρων προμήθειας, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να ενσωματώνει στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης και να συνεισπράττει οποιαδήποτε οφειλή του πελάτη όπως τέλος ΑΠΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης κλπ. Παράλληλα, σύμφωνα με τους όρους προμήθειας, η ΔΕΗ αναλαμβάνει την τήρηση σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά στις στέγες του καταγγελθέντος Προμηθευτή.

Υποχρεώσεις

Η γνωμοδότηση περιλαμβάνει και μια σειρά από υποχρεώσεις των πελατών. Έτσι για παράδειγμα, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ο ίδιος την ενέργεια και δεν επιτρέπεται να μεταπωλεί ή με άλλο τρόπο να διαθέτει την ηλεκτρική ενέργεια σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, για τα κλειστά Δίκτυα Διανομής του άρθρου 131 του ν. 4001/2011 είναι δυνατή η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από τον Πελάτη σε τρίτους μόνο κατόπιν σχετικής υπόδειξης του Διαχειριστή.

Ο Πελάτης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του έναντι του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων όπως προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ακόμη κι αν οι εγκαταστάσεις του, πωληθούν, μισθωθούν ή κατά άλλο τρόπο κενωθούν, κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών του Προμηθευτή Τελευταίου

Διάρκεια

Ο καταναλωτής μπορεί να προμηθεύεται από τη ΔΕΗ με τη μορφή του τελευταίου καταφυγίου μόνο για διάστημα 3 μηνών και Οι παρόντες Όροι έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες και τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα.

Έτσι 15 μέρες πριν τη λήξη του τριμήνου ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου στέλνει επιστολή στον πελάτη, και του ζητεί να επιλέξει τον προμηθευτή του.

Λογαριασμοί

Ο προμηθευτής εκδίδει τους λογαριασμούς κατανάλωσης ως εξής:

1. Ο πρώτος λογαριασμός εκδίδεται μετά από την προγραμματισμένη καταμέτρηση που ακολουθεί την έναρξη Εκπροσώπησης του Πελάτη από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

2. Στη συνέχεια εκδίδονται περιοδικά, εκκαθαριστικός είτε έναντι, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα τιμολόγησης του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

3. Ο τελικός εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της τελικής μέτρησης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου τα οφειλόμενα ποσά εντός είκοσι μία (21) ημερών από την έκδοση του λογαριασμού.

Λήξη ισχύος

Ο πελάτης μπορεί να σταματήσει να προμηθεύεται από το τελευταίο καταφύγιο ελεύθερα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η διαδικασία είναι απλή και ο πελάτης οφείλει να προβεί σε έγγραφη σχετική γνωστοποίηση τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της.

Αντίστροφα σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τους Όρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών , ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου κοινοποιεί όχληση στον Πελάτη, θέτοντας προθεσμία τουλάχιστον ημερών (10) ημερών για την άρση της παράβασης. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προκαλέσει τη λήξη ισχύος των Όρων Προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου ή να αναστείλει την ισχύ αυτών και να απαιτήσει αμέσως από τον Διαχειριστή να αποσυνδέσει ή απενεργοποιήσει την προμήθεια του συγκεκριμένου Πελάτη.

Επίσης εάν χρέωση του πελάτη καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει όχληση υπερημερίας στον Πελάτη, θέτοντας παράλληλα προθεσμία δέκα (10) ημερών για την εξόφληση της χρέωσης. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προκαλέσει τη λήξη ισχύος των Όρων προμήθειας ή να αναστείλει την ισχύ αυτής και να απαιτήσει αμέσως από τον Διαχειριστή να αποσυνδέσει ή απενεργοποιήσει την προμήθεια του συγκεκριμένου Πελάτη.

Αλλαγή Προμηθευτή

Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται έπειτα από προηγούμενη λήξη ισχύος των παρόντων όρων. Ο Πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής προς τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ο οποίος δικαιούται να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την εξόφληση των πιθανών οφειλών.

Αποχώρηση

Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου την πρόθεση αποχώρησης από την εγκατάσταση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί στην παραπάνω γνωστοποίηση πριν από την αποχώρηση του από την εγκατάσταση ή και μετά την αποχώρηση του και μέχρι να λάβει χώρα η εν λόγω γνωστοποίηση, οι Όροι θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά.

Ως ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης των όρων λαμβάνεται η ημερομηνία παύσης της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη, όπως αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων.

Κατά το χρόνο παύσης της εκπροσώπησης λαμβάνει χώρα η τελευταία ανάγνωση του μετρητή, με βάση την οποία ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου αποστέλλει στον Πελάτη τελικό εκκαθαριστικό Λογαριασμό Κατανάλωσης Καταφυγίου.

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *