Ως αγορά ενεργειακών υπηρεσιών αναφέρεται η οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής, που σχετίζεται με την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.