Στην ενεργειακή αγορά, ως ενεργειακές συμβουλές αναφέρονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα παρακάτω θέματα:

  • Επιλογή ενεργειακού συστήματος.
  • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση ενεργειακής επένδυσης.
  • Τεχνικός σχεδιασμός και διαχείριση κατασκευής ενεργειακού συστήματος.
  • Διαχείριση υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος.
  • Συμβουλές ορθής χρήσης υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος.
  • Επιλογή ενεργειακού προμηθευτή.