Ως ενεργειακές υπηρεσίες αναφέρονται κάθε είδους υπηρεσίες που σχετίζονται με μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Μελέτη, ανάπτυξη και συντήρηση ενεργειακών συστημάτων.
 • Παροχή ενεργειακών συμβουλών.
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων (Ενεργειακή διαχείριση).
 • Ειδικές ενεργειακές μελέτες.
 • Ενεργειακές υπηρεσίες με χρηματοδότηση από τρίτους (ΧΑΤ) και Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με διάφορες ενεργειακές υπηρεσίες, ταξινομημένες ανά κατηγορία:

Μελέτη, ανάπτυξη και συντήρηση ενεργειακών συστημάτων:

 • Κτιριακά ενεργειακά συστήματα.
 • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί.
 • Αιολικοί σταθμοί.

Ενεργειακές συμβουλές:

Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων:

 • Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων.
 • Ενεργειακή διαχείριση φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Ενεργειακή διαχείριση αιολικών σταθμών.

Ειδικές ενεργειακές μελέτες:

Ενεργειακές υπηρεσίες με χρηματοδότηση από τρίτους:

 • Πεδία εφαρμογής: Κτίρια, βιομηχανίες, αθλητικά κέντρα κλπ.