Η ενεργειακή αγορά μιας χώρας είναι η οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με:

Με βάση τις παραπάνω κατηγορίες, μπορούμε να χωρίσουμε την ενεργειακή αγορά σε τρεις επιμέρους αγορές:

Η ενεργειακή αγορά μιας χώρας καθορίζεται και επηρεάζεται από την εγχώρια ενεργειακή πολιτική και ενεργειακή νομοθεσία.