Σαν ενεργειακό σύστημα χαρακτηρίζεται κάθε τεχνολογικό σύστημα του οποίου η βασική λειτουργία σχετίζεται με μια ή περισσότερες από τις παρακάτω διεργασίες:

Μετατροπή ενέργειας: Αυτή την τεχνολογική υπηρεσία προσφέρουν τα ενεργειακά συστήματα που μετατρέπουν μια μορφή ενέργειας σε κάποια άλλη χρήσιμη μορφή. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται ενεργειακά συστήματα μετατροπής. Παρόλο που με την επιστημονική έννοια η ενέργεια δεν παράγεται ούτε καταναλώνεται αλλά απλώς αλλάζει μορφές (αρχή της διατήρησης ενέργειας), συνηθίζεται σε αρκετές περιπτώσεις τα συστήματα μετατροπής ενέργειας να αποκαλούνται Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας καθώς ουσιαστικά παράγουν μια χρήσιμη μορφή ενέργειας μετατρέποντας κάποια ακατέργαστη μορφή ενέργειας. Π.χ. ένας φωτοβολταϊκός σταθμός είναι ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στα φωτοβολταϊκά panels, σε ηλεκτρική ενέργεια.

Μεταφορά ενέργειας: Αναφέρεται στα συστήματα που μεταφέρουν μια χρήσιμη μορφή ενέργειας στον παραλήπτη της ενέργειας. Τα συστήματα αυτά αναφέρονται και ως ενεργειακά συστήματα μεταφοράς. Π.χ. το ηλεκτρολογικό δίκτυο ενός κτιρίου μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού στις πρίζες, τα φώτα και τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές του κτιρίου.

Αποθήκευση ενέργειας: Αναφέρεται στα συστήματα που έχουν σκοπό να διατηρήσουν την ενέργεια σε ένα σημείο του χώρου εμποδίζοντάς την να μεταφερθεί σε άλλα σημεία του χώρου. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται ενεργειακά συστήματα αποθήκευσης. Π.χ. η θερμομόνωση ενός κτιρίου στοχεύει στο να εμποδίσει τη θερμική ενέργεια του αέρα των εσωτερικών χώρων να διαφύγει προς το εξωτερικό περιβάλλον το χειμώνα, και αντίστοιχα να εμποδίσει τη θερμική ενέργεια του αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος να εισέλθει στους εσωτερικούς χώρους το καλοκαίρι.

Άλλα παραδείγματα ενεργειακών συστημάτων είναι τα εξής:

  • Κτιριακά ενεργειακά συστήματα.
  • Αιολικά πάρκα.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες.
  • Θερμοκήπια.
  • Δημόσιος φωτισμός δρόμων.
  • Καλώδια μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Τραίνα.
  • κλπ.