Ο όρος ενεργειακός διαχειριστής (Energy Manager) αναφέρεται στον επαγγελματία που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση σύνθετων ενεργειακών συστημάτων.

Συνήθως ο ενεργειακός διαχειριστής έχει σπουδές μηχανικού ώστε να διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό γνωστικό υπόβαθρο. Παράλληλα, απαιτείται να έχει γνώσεις οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων ώστε να μπορεί να διεξάγει οικονομοτεχνικές μελέτες για να κρίνει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα πιθανών τεχνικών επεμβάσεων.