Η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ είναι ίσως τα πιο ανελαστικά πάγια ενός νοικοκυριού, όσο μεγάλες και να είναι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Και οι δύο ΔΕΚΟ, δίδουν τη δυνατότητα -υπό όρους- διακανονισμού της οφειλής, έχουν συγκεκριμένη χάρτα υποχρεώσεων, και διαδικασία υποβολής παραπόνων αλλά και αποζημίωσης έως 60 ευρώ.

Αν παρόλα αυτά ο καταναλωτής αντιμετωπίζει πρόβλημα, πρέπει να καταθέσει γραπτή καταγγελία ή παράπονο στο υποκατάστημα της περιοχής. Πρέπει να κρατά ένα αντίγραφο της καταγγελίας ή του παραπόνου και αν δεν λάβει απάντηση, μέσα στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τους παρόχους, μπορεί να απευθυνθεί στον Συνήγορο Καταναλωτή, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή σε καταναλωτικές ενώσεις.

Η Κομισιόν δίδει συμβουλές στους καταναλωτές με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει για τις δύο αυτές μεγάλες ΔΕΚΟ:

ΔΕΗ

1. Καθυστέρηση Πληρωμής. Αν δεν μπορούμε να πληρώνουμε, εμπρόθεσμα, τους λογαριασμούς μας, πρέπει να ζητήσουμε άμεσα γραπτά από τη ΔΕΗ διακανονισμό, τον οποίο μπορεί να αποδεχθεί ή όχι.

Διαφορετικά, υπάρχουν συνέπειες. Η μη πληρωμή του λογαριασμού μας θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι μας. Η επανασύνδεση της παροχής επιβαρύνεται με έξοδα επανασύνδεσης.

Η καθυστερημένη πληρωμή του λογαριασμού μας επιβαρύνει με τόκους υπερημερίας. Δίνει και το δικαίωμα στη ΔΕΗ να διακόψει χωρίς άλλη προειδοποίηση την ηλεκτροδότηση, ανεξάρτητα του αν το οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο ποσό έχει ήδη ενσωματωθεί στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος, να καταγγείλει τη σύμβασή μας σε περίπτωση συστηματικής μη εξόφλησης των λογαριασμών μας, να ενσωματώσει την οφειλή μας σε λογαριασμούς άλλων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.

Για την επανασύνδεση της παροχής που διακόπηκε επιβαρυνόμαστε με τα σχετικά έξοδα επανασύνδεσης και αναπροσαρμόζεται, αν απαιτείται, η προκαταβολή έναντι καταναλώσεως.

2. Ελέγχουμε πάντοτε το λογαριασμό του ηλεκτρικού μας ρεύματος. Υπάρχει περίπτωση να χρεωθούμε περισσότερο στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, από όσα πραγματικά καταναλώσαμε. Γι’ αυτό, ελέγχουμε τις ενδείξεις του μετρητή μας την ημέρα, που ο τεχνικός της ΔΕΗ καταγράφει τη μέτρησή μας. Ελέγχουμε το λογαριασμό μας μόλις τον παραλάβουμε για να διαπιστώσουμε αν οι ενδείξεις που αναγράφονται στο λογαριασμό συμφωνούν με τις ενδείξεις που έχουμε καταγράψει εμείς. Εάν υπάρχει διαφορά, αποστέλλουμε γραπτή διαμαρτυρία στη ΔΕΗ.

3. Χάρτης Υποχρεώσεων ΔΕΗ. Ισχύει ο χάρτης υποχρεώσεων προς τους πελάτες, με βάση τον οποίο είναι η εταιρεία υποχρεωμένη να εκπληρώνει συγκεκριμένα αιτήματα μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, διαφορετικά υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον πελάτη της με το ποσό των 15 ευρώ. Πρόκειται για το πρόγραμμα «εγγυημένες υπηρεσίες» που προβλέπει π.χ. παρέμβαση εντός 4 ωρών για αντικατάσταση ασφάλειας μετρητή, απάντηση σε παράπονα εντός 10-15 ημερών, αυθημερόν επανασύνδεση αν υπάρχει διακοπή λόγω χρέους, και ραντεβού που δεν θα έχει απόκλιση πάνω των 3 ωρών.

ΕΥΔΑΠ

1. Φουσκωμένοι λογαριασμοί. Αν υπάρχει υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ για «φουσκωμένους» λογαριασμούς (π.χ. λανθασμένη ένδειξη, ελαττωματικός μετρητής κλπ.) η αναμόρφωση του λογαριασμού πρέπει να είναι πλήρης με αποτέλεσμα την μηδενική επιβάρυνση του πελάτη. Αν υπάρχει αφανής διαρροή από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου τα επιπλέον καταναλωθέντα κυβικά μέτρα νερού χρεώνονται με την 3η κλίμακα χρέωσης του Γενικού Τιμολογίου μειωμένη κατά 40% εφόσον: η κατανάλωση υπερβαίνει τα 90μ3/τρίμηνο, είναι αυξημένη κατά 50% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατανάλωση ή του αμέσως προηγούμενου διαστήματος σε περίπτωση νέου ιδιοκτήτη ή ενοίκου. Ο πελάτης πρέπει να υποβάλλει αίτημα για έκπτωση, δηλώνοντας με Υπεύθυνη Δήλωση κατά το Ν.1599/86 ότι επισκεύασε αφανή διαρροή, προσκομίζοντας νόμιμη απόδειξη υδραυλικού από την οποία να προκύπτει ότι η διαρροή επισκευάστηκε.

2. Αίτημα μείωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος ή ασθενείας. Οι περιπτώσεις αυτές παραπέμπονται σε ειδική Επιτροπή. Αφορά περιπτώσεις λογαριασμών που υπερβαίνουν τα 60μ3 το τρίμηνο και υδροδοτούν «αναξιοπαθούντα άτομα». Ως τέτοια θεωρούνται τα έχοντα ετήσιο εισόδημα μικρότερο ή ίσο αυτού που προκύπτει με βάση την κατώτατη σύνταξη γήρατος του Ι.Κ.Α. του προηγούμενου έτους πλέον Ε.Κ.Α.Σ. και παράλληλα συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί ή λόγοι υγείας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημα κρατικά έγγραφα.

Στην ίδια επιτροπή παραπέμπονται και οι περιπτώσεις:

– αφανών διαρροών που η κατανάλωση υπερβαίνει τα 500μ3/τρίμηνο και είναι αυξημένη κατά 100% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατανάλωση και ο πελάτης δεν ικανοποιείται από τη μείωση που του έγινε με βάση την 3η κλίμακα μειωμένη κατά 40%. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις αφανούς διαρροής καταναλωτών με ετήσιο εισόδημα ίσο ή μικρότερο αυτού της κατώτατης σύνταξης του Ι.Κ.Α. πλέον Ε.Κ.Α.Σ. και ο πελάτης δεν ικανοποιείται από τη μείωση που του έγινε με βάση την 3η κλίμακα μειωμένη κατά 40%.

– αφανών διαρροών πελατών που τιμολογούνται με άλλες κατηγορίες τιμολογίων (Δημόσιο-Επαγγελματικό-Φιλανθρωπικό) εφόσον η κατανάλωση υπερβαίνει τα 150μ3/τρίμηνο και είναι αυξημένη τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με την αντίστοιχη, με ανώτατο ποσοστό μείωσης 10% στην επιπλέον κατανάλωση.

– αυξημένων λογαριασμών που ο πελάτης δεν δηλώνει επισκευή αφανούς διαρροής (ανεξακρίβωτα αίτια) η δε κατανάλωση υπερβαίνει τα 150μ3/τρίμηνο και είναι αυξημένη κατά 100% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατανάλωση. Η μείωση που γίνεται στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει την μείωση που προκύπτει με βάση την 3η κλίμακα του Γενικού Τιμολογίου μειωμένη κατά 40%.

3. Δικαιώματα Καταναλωτών ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Με βάση το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές, η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει μία σειρά από υποχρεώσεις, όπως έκτακτη διακοπή υδροληψίας, μετά από αίτηση καταναλωτή ή τρίτου, λόγω απώλειας νερού εντός 24 ωρών, επέμβαση και αποκατάσταση βλάβης λόγω διαρροής εντός 24 ωρών, επέμβαση συνεργείου σε περίπτωση έμφραξης αποχετευτικού αγωγού ή διακλάδωσης νόμιμα συνδεδεμένου ακινήτου εντός 6 ωρών, αποκατάσταση πεζοδρομίου ή οδοστρώματος, λόγω έργων ΕΥΔΑΠ εντός 5 ημερών κλπ.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα των καταναλωτών μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες, καταβάλλεται από την ΕΥΔΑΠ αποζημίωση 30 ευρώ σε μετρητά μετά από γραπτό αίτημα του καταναλωτή. Σε περίπτωση που η χρονική καθυστέρηση ικανοποίησης του αιτήματος υπερβεί το διπλάσιο των προθεσμιών, το ποσό αυξάνεται στα 60 ευρώ.

(Πηγή: Capital.gr, 15/5/2012)