Ένα από τα πλέον επίκαιρα και ουσιώδη ζητήματα του νομικού πλαισίου που διέπει τις άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών είναι αναμφισβήτητα η δυνατότητα μεταβίβασης αυτών κατά το στάδιο προ της ενάρξεως λειτουργίας του φ/β σταθμού. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν. 3851/2010, στις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ήτοι σταθμών με ισχύ μικρότερη ή ίση του 1 MW, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους. Μοναδική εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή, σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, αποτελεί η περίπτωση της μεταβίβασης του δικαιώματος σε νομικό πρόσωπό, υπό την προϋπόθεση ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυτού, προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση, κατέχεται σε ποσοστό 100% από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Από τη γραμματική ερμηνεία της σχετικής νομικής διάταξης προκύπτει καταρχήν ότι η απαγόρευση καταλαμβάνει το δικαίωμα εγκατάστασης φ/β σταθμού και όχι το φορέα αυτού. Συνεπώς, διαφοροποιείται σημαντικά η δυνατότητα μεταβίβασης ανάλογα με το αν ο φορέας του δικαιώματος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση όπου φορέας του δικαιώματος είναι φυσικό πρόσωπο, η μεταβίβαση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο προς νομικό πρόσωπο του οποίου το εταιρικό κεφάλαιο θα κατέχει εξ ολοκλήρου το μεταβιβάζον φυσικό πρόσωπο, ήτοι προς μονοπρόσωπη κεφαλαιουχική εταιρία. Δεύτερη μεταβίβαση προ της έναρξης λειτουργίας του φ/β σταθμού δεν είναι επιτρεπτή και η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει τόσο το ίδιο το δικαίωμα όσο και τα εταιρικά μερίδια του αποκτώντος νομικού προσώπου.

Στην περίπτωση όπου φορέας του δικαιώματος είναι εξ αρχής νομικό πρόσωπο, η δυνατότητα μεταβίβασης εξαρτάται από την εταιρική μορφή του νομικού προσώπου. Έτσι, εάν φορέας είναι προσωπική εταιρία, είναι δυνατό το δικαίωμα εγκατάστασης του φ/β σταθμού να μεταβιβασθεί έμμεσα, ήτοι να μεταβιβασθούν τα εταιρικά μερίδια της εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο φορέας δεν θα υποστεί καμία αλλαγή, ήτοι δεν θα μεταβληθεί ο τύπος της εταιρίας, η επωνυμία και ο ΑΦΜ. Ομοίως ισχύει και για την κεφαλαιουχική εταιρία, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία το δικαίωμα ανήκει σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται ούτε η μεταβολή του μοναδικού εταίρου, διότι θεωρείται ότι μία τέτοια ενέργεια υποκρύπτει καταστρατήγηση του νόμου, ούτε η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε πλείονα πρόσωπα, η οποία θα συνεπάγετο αλλαγή της εταιρικής μορφής.

Οι ανωτέρω δυνατότητες απορρέουν από την ερμηνεία του νόμου και από τη μη ύπαρξη σχετικής απαγορευτικής διάταξης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συχνά παρατηρούμενη διαφοροποίηση της ακολουθούμενης πρακτικής από τη ΔΕΗ και το ΛΑΓΗΕ, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης του σταθμού ή το είδος του φορέα, γεγονός που προκαλεί ανασφάλεια στο επενδυτικό κοινό. Για το λόγο αυτό, και μετά από διαρκή ερωτήματα φορέων της αγοράς, αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου αναφορικά με τα ανωτέρω κρίσιμα ζητήματα και με σκοπό την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δυνατότητα μεταβίβασης φ/β σταθμού.

Σε κάθε περίπτωση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε δικαιώματος εγκατάστασης φ/β σταθμού και το ασαφές νομικό πλαίσιο που διέπει τη σχετική διαδικασία επιτάσσουν ιδιαίτερη προσοχή των συμβαλλομένων μέρων κατά τη διενέργεια της μεταβίβασης και εξειδικευμένη νομική συμβουλή, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τόσο τα έννομα συμφέροντα αμφότερων των μερών όσο και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

Επιμέλεια: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

(Πηγή: Energypress, 04/05/2012)