Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει τους όρους και τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται στο εγχώριο νομοτεχνικό πλαίσιο για τις ενεργειακές υπηρεσίες, τις ΑΠΕ και την αγορά ενέργειας.

«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» (ΒΕΑ): Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση λόγω τεχνολογικών, οικονομικών ή και αλλαγών στη συμπεριφορά των τελικών καταναλωτών.

«Ενεργειακή υπηρεσία»: Το φυσικό όφελος, χρησιμότητα ή πλεονέκτημα που προκύπτει από το συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή και δράση, η οποία δύναται να περιλαμβάνει την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας αυτής βάση συμβάσεως. Η εν λόγω υπηρεσία, υπό κανονικές συνθήκες, οδηγεί αποδεδειγμένα σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

«Μηχανισμοί βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης»: Ταμέσα που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου ή κινήτρων για τους συντελεστές της αγοράς, προκειμένου να παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

«Προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης»: Οι δραστηριότητες που εστιάζονται σε ομάδες τελικών καταναλωτών και στοχεύουν σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

«Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης»: Οι δράσεις που κατά κανόνα οδηγούν σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

«Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης» (ΣΕΑ): Η συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας (κατά κανόνα ΕΕΥ), με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση συναρτάται από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

«Χρηματοδότηση από Τρίτους»: Η συμφωνία, στην οποία συμμετέχει Τρίτος, επιπλέον του προμηθευτή ενέργειας και του δικαιούχου, ο οποίος χρηματοδοτεί το μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής υπηρεσίας και για το σκοπό αυτό χρεώνει ποσό ισοδύναμο προς μέρος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω του μέτρου αυτού. Ο εν λόγω Τρίτος μπορεί να είναι ή όχι η ΕΕΥ.

«ΠΕΥ»: Παρεχόμενη Ενεργειακή Υπηρεσία.

«ΑΠΕ»: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

«ΣΗΘΥΑ»: Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

«Ενεργειακό έργο»: Οποιοδήποτε μελέτη, κατασκευή ή λειτουργία που αφο­ρά στην παρα­γωγή, μεταφορά, διανομή ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

«Ενεργειακός εξοπλισμός»: Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ενερ­­γειακών έργων.

«Πελάτης ΣΕΑ»: Ο τελικός καταναλωτής που συνάπτει Σύμβαση Ενεργειακής Από­δο­σης με Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών.