Οι αποζημιώσεις των καταναλωτών, οι ηλεκτρικές συσκευές των οποίων υπέστησαν ζημιές λόγω ζημιάς στο δίκτυο (διακοπή του ουδέτερου), θα περιορίζονται στην αξία αντικατάστασης ή στην επισκευή των συσκευών.

Για κάθε άλλη απαίτηση λόγω αποθετικών ζημιών, οι καταναλωτές θα είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.

Τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης, οριστικοποίησε ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ (100% θυγατρική της ΔΕΗ), μετά από έγκριση της ΡΑΕ. Η νέα διαδικασία που θα ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές, τυπικά ισχύει από τη 2 Μαΐου. Ωστόσο λόγω της εκκρεμότητας που ίσχυε, ο ΔΕΔΔΗΕ θα εξετάζει αιτήματα που είχαν υποβληθεί μέσα στο 2011 αρκεί ο καταναλωτής να προσκομίζει παραστατικά επισκευής και θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση.

Ειδικότερα και προκειμένου να καταβληθεί χρηματική αποζημίωση σε καταναλωτή, λόγω διακοπής στο καλώδιο ουδετέρου του εναέριου ή υπόγειου δικτύου χαμηλής τάσης, θα πρέπει να συντρέχουν ταυτοχρόνως οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Ο καταναλωτής να έχει ενημερώσει για τη βλάβη των συσκευών του την ίδια μέρα του συμβάντος, ή το αργότερο μέσα στις επόμενες τέσσερις εργάσιμες μέρες.

– Η διακοπή του ουδέτερου δεν προέκυψε λόγω ανωτέρας βίας, ενώ εγγράφως ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να δικαιολογεί την τυχαία διακοπή του ουδέτερου καλωδίου. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει και να λάβει κάθε σχετικό στοιχείο από το ΔΕΔΔΗΕ.
– Ο καταναλωτής εφ΄όσον του ζητηθεί να παραδώσει τις συσκευές του για 2 μέρες στον ΔΕΔΔΗΕ, πριν τις επισκευάσει.

– Ο καταναλωτής να προσκομίσει παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, στα οποία να περιγράφεται το είδος της βλάβης, και να αιτιολογείται είτε το ύψος της δαπάνης επισκευής, είτε η αντικατάστασή των συσκευών, εφ΄όσον η επισκευή τους κρίνεται οικονομικά σύμφορη.

– Ο καταναλωτής αποδέχεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης το ποσό που θα του εγκρίνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

– Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος να αποφασίζει μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες για την αποδοχή ή όχι των αιτήσεων αποζημίωσης και η καταβολή της θα γίνεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.

Από την παραπάνω διαδικασία γίνεται σαφές ότι μόνο σε περιπτώσεις ζημιών με σημαντικό οικονομικό βάρος ο καταναλωτής θα αξίζει τον κόπο να μπει στην προβλεπόμενη διαδικασία. Ακόμη δε σε περιπτώσεις επίκλησης από το ΔΕΔΔΗΕ ανωτέρας βίας ως το αίτιο των ζημιών, δύσκολα θα μπορεί να αποδείξει το αντίθετο.

Σε ό,τι δε αφορά τις αποθετικές ζημιές που υπέστη ένας επαγγελματίας, για αυτές καλύτερα να μη γίνεται λόγος, αφού στα πινάκια των αστικών Δικαστηρίων, εκκρεμούν επί χρόνια δεκάδες παρόμοιες υποθέσεις.

Μιχάλης Καϊταντζίδης

(euro2day 12/7/2012)